logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

31 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Wettelijke verplichtingen bij de verkoop van een huis

 

Huis verkopen? Wat met uw oude, niet meer gebruikte, mazouttank?

niet meer gebruikte tankmazouttank 2

Bij verkoop van een woning blijft de verkoper gedurende 30 jaar verantwoordelijk voor verborgen gebreken … een mazouttank gewoonweg onbehandeld wegstoppen onder het gazon/klinkers kan zware financiële gevolgen hebben.
De dag van vandaag zal iedere koper en de Notaris u de vraag stellen wat de actuele toestand is van uw mazouttank. Indien deze niet in orde is zal de verkoop worden uitgesteld met alle mogelijke gevolgen en eventuele bijkomende kosten. Regelmatig moeten wij tussenkomen bij een woningverkoop, die werd opgeschort omdat de tank niet “wettelijk” geneutraliseerd was – om dringend de oude mazouttank te neutraliseren.

Sinds 1/8/1995 moet iedereen die zijn mazouttank niet meer gebruikt ONMIDDELLIJK:

En een attest van de buitengebruikstelling opgesteld door een SV technicus kunnen voorleggen.

Verborgen gebrek: Lekkende stookolietank
De controle van stookolietanks bij de verkoop van vastgoed

Het al dan niet afleveren van een conformiteitsattest voor de stookolietank bij de verkoop van een onroerend goed kan vaak voor oeverloze discussies zorgen tussen koper en verkoper.
De clausule in verkoopovereenkomsten en authentieke akten dat het onroerend goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken, lijkt door recente wetgeving inzake controle op stookolietanks meer en meer uitgehold te worden.
In Vlaanderen moeten ingevolge het VLAREM II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, titel II) de meeste stookolietanks periodiek (nu meestal om de 5 jaar) gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus. Als de tank goedgekeurd is wordt een geldig conformiteitsattest afgeleverd.
Een groene merkplaat (= groene dop) wordt geplaatst en heeft een informatieve functie naar de mazoutleverancier toe. De exploitant krijgt een conformiteitsattest (dat doorgaans 5 jaar geldig blijft). Het is het conformiteitsattest dat telt.
Hieruit is een praktijk gegroeid om in verkoopovereenkomsten en notariële akten clausules op te nemen inzake de verplichting om dergelijk conformiteitsattest af te leveren bij de notariële akte op kosten van de verkoper. Soms wordt er niets voorzien in de verkoopovereenkomst, en eist de koper het conformiteitsattest alvorens de notariële akte te tekenen, zich steunend op VLAREM II. Hij beschouwt het als een recht over dergelijk attest te beschikken alvorens de akte te tekenen.

Nu is het zo dat de VLAREM II reglementering geenszins afbreuk heeft gedaan aan de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de koop uit het Burgerlijk Wetboek, zodat de clausule dat het onroerend goed wordt verkocht met alle zichtbare en verborgen gebreken ook vandaag perfect wettelijk blijft en de koper geenszins het recht heeft om te weigeren de notariële akte te tekenen als er geen conformiteitsattest wordt voorgelegd, tenzij het tegendeel werd overeengekomen. In VLAREM II worden trouwens enkele specifieke verplichting opgelegd naar aanleiding van een verkoop.
Het is natuurlijk zo dat de verkoper, ingevolge het gemeen recht, verantwoordelijk is en blijft voor gebreken die hij zelf moedwillig heeft verborgen gehouden, zodat de koper wél verhaal heeft tegen een verkoper te kwader trouw die wist of redelijkerwijze niet onwetend kon zijn van die lekkende tank, bijvoorbeeld omdat er geen geldig, niet vervallen conformiteitsattest is afgeleverd.
Een groene dop op zich, zonder conformiteitsattest heeft geen enkele waarde.
Niet alleen de verkoper maar ook de koper heeft een informatieplicht; het is ook aan hem om een aantal inlichtingen in te winnen en onderzoeksdaden te stellen. VLAREM II heeft derhalve toch, minstens impliciet, een invulling gegeven aan de informatieplicht bij vastgoedtransacties, in die zin dat wij ervoor pleiten om in de verkoopovereenkomst een clausule in één of andere zin in te lassen. Dan weten beide partijen waaraan zij zich moeten houden en krijgt men geen oeverloze discussies tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de notariële akte.

 

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankRode dop  ;  Water in mazouttankMazoutbacterie  ; Reiniging stookolietank  ; Verwijdering stookolietank ; Tigerloop: eenpijpssyteem ; Mazoutteller ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank  ; Buitenbedrijfstelling stookolietank  ; Instrumentatie stookolietanks  ; Kathodische bescherming  ; Stroomopdruksysteem

Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder ; Nieuwe bovengrondse tank in de tuin

"Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2017 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 30/01/2017

Terug naar hoofdpagina