logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)iba 11-6 Inwoner Equivalenten

Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor lozing in de beek

De verschillende systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater werken allemaal volgens hetzelfde basisprincipe: het actief slibsysteem.iba 2

Moeilijker : Individuele installaties (IBA) werken in moeilijker omstandigheden dan de grote waterzuiveringsstations, omdat volgende factoren een grotere rol spelen:

Drie compartimenten

De eerste kuip van de installatie vervult de functie van voorbezinkings-, vetafscheider en vergistingscompartiment. De capaciteit van dit eerste vak wordt berekend op basis van het aantal inwoner-equivalenten (IE).

De reactor bestaat uit het vaste bacteriënbed en de beluchters.


http://www.epur.be/pictures/cms1/etapes2.jpg

http://www.epur.be/pictures/cms1/etapes3.jpg

Schematische voorstelling van het
procédé en vast bed

Beluchtingssysteem


Na de voorbezinking in het eerste vak stroomt het water gravitair door de vakken van de vast bed bioreactor.

De organische vuilvracht wordt er afgebroken door bacteriële vergisting.

In een reactor met verschillende vakken gedijt in elk vak op natuurlijke wijze een specifieke bacteriële flora, die op die manier de zuiverende werking van de reactor verhoogt.

Tijdens het biologische afbraakproces komt een hoeveelheid energie vrij die het metabolisme en de ontwikkeling van de bacteriënpopulaties stimuleert. De biomassa bestaat uit een heel specifieke populatie, zodat de vuilvracht optimaal wordt afgebroken.

De benodigde zuurstof voor de microbiologische behandeling wordt in de vakken verspreid door beluchters waarvan het membraan met een laser is geperforeerd. De beluchters en het bacteriënbed zijn zo opgesteld dat deze vaste bacteriënbedden niet kunnen verstopt geraken of dichtslibben.

De luchtaanvoer vervult een dubbele functie : enerzijds de biomassa voorzien van de nodige zuurstof, en anderzijds zorgen voor een homogene vermenging van het vervuilde water en het verpompen (in convectie brengen) doorheen de structuren van het vaste bed.

Dit procédé wordt gekenmerkt door een geringe slibvorming. De technologie van de biologische reactor doet namelijk een natuurlijk ecosysteem ontstaan met een volledige voedselketen. Deze voedselketen zorgt ervoor dat de bijkomende micro-organismen in het reactorcompartiment; protozoönen, flagellaten, wormen… het grootste gedeelte van het afgezette slib verteren. Hierdoor een zeer lage jaarlijkse productie van restslib.

Het afgezette slib dat vooral bestaat uit gemineraliseerde deeltjes, bezinkt in het statische nabezinkingscompartiment.

 

Waarmee dien ik als eigenaar rekening mee te houden bij het plaatsen van een individuele waterzuivering?

 

 Is een septische put / voorbezinker nodig ?

Een voorbezinker of bestaande septische put is cruciaal bij het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Deze heeft volgende voordelen:

1.   Het achterhouden van primair slib (toiletpapier, fecaliën) zodat een degelijke drijf- en bezinklaag kan gevormd worden. Ook de ruimingsfrequentie daalt hiermee aanzienlijk.
2.   Opvang en verdunning van toxische lozingen (bleekwater(NaOCl), Dettol) wat schadelijk kan zijn voor de bacteriŽngroei
3.   Er wordt een constantere 'samenstelling' van afvalwater ingebracht in de waterzuiveringsinstallatie
4.   Bij mankementen (verstopping, pompinstallatie mank, ...) blijft het primaire slib in de voorbezinktank en hoeft men niet noodzakelijk te ruimen om opnieuw op te starten.

Een extra voorbezinker is dus geen klassieke septische put.

De IBA is een volwaardig alternatief op de bestaande waterzuiveringssystemen, die soms zware ingrepen op de locatie meebrengen. Dit extensief systeem bestaat uit een kunststofbehuizing die gevuld wordt met Xylit en wordt deels ingegraven. De kleinste installatie zorgt voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater voor 0 tot 6 I.E. (Inwoners Equivalent). Ze wordt aangesloten op een (bestaande) septische put of nieuwe voorbezinker met minimale inhoud van 3.000 liter. Het afvalwater loopt over in de pompput dat het zal overbrengen naar het AXylit filterbed.  Belangrijk is dat alle afvalwater (grijs- en zwart water) wordt verzameld  in de voorbezinker. Grijs water mag niet rechtstreeks op het systeem worden aangesloten. In de septische put / voorbezinker wordt steeds een voorfilter voorzien om laatste zwevende delen te weerhouden. 

Dit filterbed bestaat uit  bruinkoolvezels, ook Xylit genaamd. De bruinkoolvezel wordt gebruikt als dragermateriaal en zal de restanten van het afvalwater afbreken d.m.v. micro-organismen.
Aangezien deze bacteriedrager ook als voeding voor de bacteriën kan dienen, is er geen permanente bewoning vereist. Het is dus ook geschikt voor vakantieverblijven of locaties met onregelmatig verblijf. Xylit is bovendien een 100% organisch materiaal en dus integraal composteerbaar. Bruinkool bevat van nature lucht in de miljoenen micro-poriën. Extra beluchting toevoegen is overbodig. 

Een energieverbruik op jaarbasis van slechts  3,00 € !

Onderaan de behuizing bevindt zich een gesleufde drainagebuis Ø 110mm die het gezuiverde afvalwater afvoert. Deze dient ook als natuurlijke beluchting van het systeem.  De toplaag kan beplant worden met  sierplanten die niet diep wortelen. Het zichtbare deel van de behuizing wordt afgeboord met een beplanking.

Onderhoud

Normen

De resultaten van de waterzuiveringsinstallaties zijn in overeenstemming met:

CE-markering
Richtlijn EEG 91/271 van 21/05/1991
Richtlijn EEG 98/15/EG van 27/02/1998

Besluit van de Vlaamse regering van 09/05/2008 (VLAREM)

Norm EN 12566-3+A1: CE-markering
Norm EN 12255-7 : vast bed

Het op deze manier gezuiverde water mag worden geloosd in oppervlakte- of rivierwater, via een draineerbuis, in een bezinkput enz., volgens de geldende reglementeringen.
Onze systemen voldoen aan de voorgeschreven lozingsnormen en dragen de CE-markering volgens norm EN 12566-3+A1.

Voordelen:
Opbouw:

 1. Eén kuip
 2. Geprefabriceerde kuip.
 3. Betrouwbare componenten (inox, polyethyleen, beton, polypropyleen, nylon, enz.).
 4. Geen motor, pomp of elektriciteit in de kuip
 5. Specifiek bedoppervlak van 100 m²/m³, overeenkomstig de norm NBN EN 12255-7 die risico’s op verstopping verbiedt.
 6. Ruw aanhechtingsvlak – biomassa verdeeld over heel het oppervlak van het bed.

Eenvoudige installatie:

 1. Een enkel afvoersysteem voor het afvalwater van het gebouw.
 2. Hoge in- en uitlaat
 3. Gravitair systeem.
 4. Compact, ondergronds systeem (minimale graafwerken).
 5. Eenvoudig en snel te installeren.

Gemakkelijk in gebruik en onderhoud:

 1. Geen biologische activator nodig voor de ingebruikname en werking.
 2. Heel lage werkingskosten: gering elektriciteitsverbruik.
 3. Geringe slibafzetting.
 4. Heel laag geluidsniveau.
 5. Stabiel biologisch zuiveringsproces.
 6. Hoge bestendigheid tegen toxische en hydraulische schokken.
 7. Geen elektromechanische onderdelen in de tank.
 8. Geluidsalarm inbegrepen.
 9. Geen gevaar voor dichtslibbing van de reactor.
 10. De biologische reactor hoeft niet afgebroken te worden als door een ongeval de beluchter vervangen moet worden.

Financieël:

 1. Heel lage werkingskosten.
 2. Bijzonder lage investering.
 3. Hoge waarborgen.

Waarom?

Vlaanderen moet dringend werk maken van een behoorlijke afvalwaterzuivering. Europese richtlijnen schrijven immers voor dat tegen 2015 elke lozing van afvalwater afdoend moet worden behandeld, zodat het de waterlopen niet belast met vervuilende stoffen.

Subsidie

Woningen die gelegen zijn in zuiveringszone C of een niet gerioleerd gebied, zullen hun afvalwater individueel moeten zuiveren via IBA's. Voorlopig neemt men voor bestaande lozingen genoegen met de installatie van een goed werkende septische put. Voor nieuwe lozingen wordt evenwel een grondigere zuivering opgelegd.

Voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie kan u aanspraak maken op een premie, zowel bij bestaande als bij nieuwe woningen.

Hoe kies ik een IBA en waar let ik op?

De keuze van een IBA wordt bepaalt door het vervuilingprofiel en de grootte van het gezin.

Batch of continu?

De twee systemen op de markt zijn:

Wie garandeert de goede werking van een IBA?

Op 20 juni 2005 is de Europese productrichtlijn EN 12566-3 formeel goedgekeurd. Deze productrichtlijn legt een aantal verplichtingen vast voor IBA's tot 50 IE. De toepassing van deze Europese norm wordt verplicht vanaf 1 augustus 2009, maar is toegelaten vanaf 1 mei 2006. Certipro (van het VITO) heeft voor BelgiŽ het initiatief genomen deze productrichtlijn om te zetten in de praktijk en heeft een testveld hiervoor ter beschikking gesteld. Certipro doorliep tevens de procedure noodzakelijk om erkend te worden als keuringsinstelling. In het door Certipro uitgereikte Benor-merk zijn zowel de Europese richtlijn, alsook de regionale wetgevingen van ons land geÔntegreerd. Omdat dit Benor-merk de kwaliteit van een IBA vastlegt, wordt het plaatsen van een dergelijk systeem ten zeerste aangeraden. Een lijst van gecertificeerde systemen is te vinden op www.certipro.be

Laag elektrisch verbruik.

Belangrijk is dat de installatie weinig elektriciteit verbruikt.

Onderhoud

Naast de plaatsing moet ook aandacht besteed worden aan de blijvende goede werking van de geplaatste systemen. Het uitvoeren van een jaarlijkse controle en het beschikken over een onderhoudscontract zijn daarbij belangrijk. Er is de mogelijkheid om eventueel een onderhoudscontract af te sluiten voor een jaarlijks onderhoud. Dan  wordt de pomp nagezien, de beluchter gereinigd, het zuurstofgehalte en de slibvorming wordt gemeten. In bepaalde gevallen kan een onderhoudscontract vereist zijn ter staving van de goede werking van de IBA.

 Net foss
Voeg steeds enzymen toe

Nett-fossenzymen 2s

Vrijstelling van de heffing op afvalwater

Vanuit het Vlaams gewest wordt bovendien een volledige vrijstelling van de heffing op het afvalwater voorzien voor heffingsplichtige particulieren die hun afvalwater zelf zuiveren met een installatie die conform de code van goede praktijk gebouwd werd en geŽxploiteerd wordt.

4 oplossingen:

Oplossing 1: Klassieke IBA
iba 1


iba 1iba 1
De eigenschappen en voordelen van de BelleAqua SAF

Oplossing 2: Extensieve oplossing :
Goedkopere exploitatiekost, minder onderhoud
xylitaxylitaxylit
HOE WERKT DE BELLEAQUA AXYLIT®?
De installatie bestaat uit:
1. (bestaande) Voorbezinker
2. Influent pompput
3. BelleAqua Axylit® 0-6 I.E. extensieve waterzuiveringsinstallatie
4. Staalnameput
De IBA is een volwaardig alternatief op de bestaande waterzuiveringssystemen, die soms zware ingrepen op de locatie meebrengen. Dit extensief systeem bestaat uit een kunststofbehuizing die gevuld wordt met Xylit en wordt deels ingegraven. De kleinste installatie zorgt voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater voor 0 tot 6 I.E. (Inwoners Equivalent). Ze wordt aangesloten op een (bestaande) septische put of nieuwe voorbezinker met minimale inhoud van 3.000 liter. Het afvalwater loopt over in de pompput dat het zal overbrengen naar het AXylit filterbed.  Belangrijk is dat alle afvalwater (grijs- en zwart water) wordt verzameld  in de voorbezinker. Grijs water mag niet rechtstreeks op het systeem worden aangesloten. In de septische put / voorbezinker wordt steeds een voorfilter voorzien t.h.v. de uitlaat om laatste zwevende delen te weerhouden. 
Dit filterbed bestaat uit  bruinkoolvezels, ook Xylit genaamd. De bruinkoolvezel wordt gebruikt als dragermateriaal en zal de restanten van het afvalwater afbreken d.m.v. micro-organismen.
Aangezien deze bacteriedrager ook als voeding voor de bacteriën kan dienen, is er geen permanente bewoning vereist. Het is dus ook geschikt voor vakantieverblijven of locaties met onregelmatig verblijf. Xylit is bovendien een 100% organisch materiaal en dus integraal composteerbaar. Bruinkool bevat van nature lucht in de miljoenen micro-poriën. Extra beluchting toevoegen is overbodig. 
Een energieverbruik op jaarbasis van slechts 3,00 €/jaar !
Onderaan de behuizing bevindt zich een gesleufde drainagebuis Ø 110mm die het gezuiverde afvalwater afvoert. Deze dient ook als natuurlijke beluchting van het systeem.  De toplaag kan beplant worden met  sierplanten die niet diep wortelen. Het zichtbare deel van de behuizing wordt afgeboord met een beplanking.

Oplossing 3: Thetis clean 1-5 I.E.

thetis 1thetis 2
Het waterzuiveringsstation in beton zorgt voor de verwerking van alle huishoudelijk afvalwater met uitzondering van regenwater, dat hier niet mag op aangesloten worden.
De waterzuivering bestaat uit 3 kamers:

De afbraak van het geloosde water gebeurt steeds door continue toevoeging van lucht door middel van een compressor om zo de aanwezige bacteriën optimaal te stimuleren.
De waterzuivering voldoet zowel aan de VLAREM-wetgeving (type conform, maar niet Benor) als aan de Waalse normering (type agree). Een systeem agree wordt supplementair uitgerust met een recirculatiepomp.

thetis 1thetis 2

Oplossing 4: 5 I.E.
Graf plastic one2clean

grafgraf

graf

 

 


Oplossing 5: 8 I.E.
Graf plastic Klaro E professional KL24base
graf
graf

 

Nuttige links:
http://www.certipro.be/product_kwzi3.htm

http://www.tmvw.be/documenten/pdf/IBA.pdf

http://www.graf-online.de/

 

  "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op12/10/2018

Terug naar hoofdpagina