logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro(€) besparende en energie(kWh) besparende, milieuvriendelijker HVAC installaties.

Enkele algemene begrippen CV.

Verluchting type B

verluchting

Verdunningsfactor

De verdunningsfactor is een factor welke bepaald of er voldoende afstand is tussen de rookgasafvoer (schouw) en de ventilatietoevoeropening. Aldus worden de eventuele aangezogen rookgassen voldoende verdund met verse lucht om uitvallen van de aardgasbrander te voorkomen.
Door de moderne condensatietechnologie op aardgas is het mogelijk om de rookgassen om het even waar af te voeren. De schouw is eigenlijk afgeschaft. De afstand tussen een uitmonding voor rookgasafvoer en een ventilatielucht toevoeropening in de woning wordt bepaald door de aldus genaamde verdunningsfactor ''f''. Deze factor is ontwikkeld door T.N.O. De formules om de verdunningsfactor te bepalen zijn beschreven in NEN 1087 en NEN 2757.

Opdat de afvoer op deze manier mag geplaatst worden moet de maximale waarde van f < dan:

Waarbij :

Praktisch moet men drie parameters bepalen om de verdunningsfactor te kunnen berekenen:

De 17 mogelijke situaties met hun waarden voor de verdunningsfactoren s1 en s2:

situaties verdunningsfactor

Situatie 1

Situatie 2:

Excel spreadsheet berekening verdunningsfactor

http://www.cerga.be/nl/techniek-en-praktijk/berekeningen

 

Hier kunt u een interessant programma met de verschillende situaties downloaden:

http://members.quicknet.nl/v.vander.molen/Verdunningsfactor.htm

Voorbeeld :

Gegeven:

 l = 5 m   ;  Dh = 2,50 m en Pn = 24 kW

 Is deze plaatsing toegelaten?  

Stap1: met welke situatie stemt deze figuur overeen?

situatie 1, eerste figuur

Stap 2: S1 en S2 uit tabel aflezen

S1 = 163            S2 = 325  

Stap 3: berekening van de verdunningsfactor 

 

   

Besluit: de verdunningsfactor = 0,003

Deze waarde is kleiner dan de maximum toegelaten waarde van 0,01.

Deze situatie is dus in orde. De plaatsing is toegelaten.

Berekenen diameter gasleidingen

Excel spreadsheet berekeningen drukverliezen

http://www.cerga.be/nl/techniek-en-praktijk/berekeningen

Tuberen schouwtubering

Het tuberen van schoorstenen is onontbeerlijk voor slecht trekkende schoorstenen. Indien er een licht condensatieprobleem bestaat, kan dit in vele gevallen simpelweg verholpen worden door de plaatsing van een trekregelaar. Indien er een groot condensatieprobleem is, zal het intern tuberen van de schouw onontbeerlijk zijn. Voor zover er geen grote problemen met de bestaande buis zijn en voor zover de diameter ervan het tuberen toelaat.

Definitie van tuberen:
Bij een tubering brengt men in een bestaand kanaal een volledig onafhankelijke buis in, die volledig instaat voor de afvoer van en de dichtheid voor de verbrandingsgassen. Dit vanaf de aansluiting op de verbrander tot aan de uitstootopening van de schouw. Het doel van deze techniek is het verbeteren van de eigenschappen van een schouw. Het laat toe in een verouderde woning de ideale schoorsteen te plaatsen zonder de identiteit van de woning te schenden.

1. Mechanisch reinigen en laten drogen van de schouw. Op deze manier wordt de afzet van roet en teer verwijderd om corrosie van de buitenzijde van de flexibele buis te voorkomen.

Tuberen

2. Controle van de doorgang (proberen of de doorgang groot genoeg is), met een mal van 1 meter lang, vastgemaakt aan een spitsboog uit hout of metaal, dit alles naar beneden trekkend doormiddel van een koord.

Tuberen

3. De tubering in ÚÚn stuk inbrengen.

Tuberen

4. De tubering vastmaken aan de binnenkant van de buis en dit zowel onder- als bovenaan.

De geleidingskettingen vastmaken zodat de flexibel in het midden van de buis blijft en er geen contact is tussen de oude en de ingebrachte buis.

Tuberen
Tuberen

5. Benedenaansluiting: plaatsen van een aansluit T-stuk op de ketel en een dop met afloop (deze zal eveneens dienst doen als reinigingsluik).

Tuberen

6. Bovenaansluiting: plaatsen van een afwerkingplaat met een dichte verhoging; de gaten van 5cm▓ zorgen voor een ventilatie in de hoogte. Afwerken met een regenkap.

Tuberen
Tuberen

7. Plaatsen van een signalisatieplaatje onderaan de buis en op de schouwmantel om aan het bestaan van deze tubering te herinneren, en met vermelding van de brandstoffen waarvoor hij geschikt is.

Tuberen

Het realiseren van een goede verluchting van de ruimte tussen de buis en de tubering is moeilijk; de isolaties in bulk, type vermikuliet, zijn vatbaar voor samenpersing en zijn verboden.
Verluchten van de ruimte is een oplossing die meer zekerheid biedt en die de schouw toelaat uit te drogen.
De contactzones tussen de schouw en de nieuwe buis zijn met de grootste waakzaamheid te verbieden: dit zijn oppervlaktes die condensatie kunnen vertonen. Het constateren dat de tubering vanaf de buitenkant wordt aangetast, door het contact met het vochtige oude roet, is niet uitzonderlijk.

Men kan ook de optie nemen voor het plaatsen van een dubbelwandig externe schoorsteenkanaal. Dit heeft het grote voordeel dat het schoorsteenkanaal buiten de woning gelegen is. De schoorsteen wordt dus volledig geplaatst in functie van het gekozen toestel. De volledige leefoppervlakte wordt benut.

Criteria voor een goede schoorsteen

Vaak hoort men : "Mijn schoorsteen is in orde want ik heb ze laten vegen" of "Mijn schoorsteen trekt goed want ze trekt een stuk krantenpapier aan". Er is echter meer nodig dan dat om te kunnen spreken van een goede schoorsteen. Hieronder volgt een kort overzicht van elementen die bij het nazicht van Uw bestaande schoorsteen, of de bouw van een nieuwe, bijzondere aandacht verdienen. Dit overzicht geldt niet als bindend lastenboek, doch veeleer als algemene leidraad. Houd ook, en in de eerste plaats, rekening met specifieke instructies van de fabrikant van de kachel of haard die U wenst te plaatsen.  

Het afvoerkanaal moet zo verticaal mogelijk lopen, vertrekkend van de uitgang van het toestel. Richtingsveranderingen en horizontale stukken worden zoveel mogelijk vermeden. Stukken die de verbrandingsproducten dwingen een neerwaartse weg te volgen zijn verboden!
De binnenwand van het kanaal is best zo glad mogelijk.

Sectie

De sectie van de schoorsteen moet constant zijn. Verbredingen en vooral vernauwingen, ook ter hoogte van de dakuitmonding, verstoren de doorstroming van de rookgassen en worden afgeraden.
Een ronde schoorsteen geniet de voorkeur boven een vierkante of rechthoekige.
Een te nauwe schoorsteen kan niet voldoende rookgassen afvoeren, een te grote schoorsteen zorgt voor teveel afkoeling, mogelijke condensatie en verstoring van de trek.
Voor de keuze van de diameter wordt verwezen naar eventuele instructies van de fabrikant.

Algemene regel : de diameter van de buismond van de kachel of haard is een maat voor de diameter van de schoorsteen.

De rookgassen moeten ongestoord de schoorsteen kunnen verlaten en zich verspreiden in de atmosfeer. De storingszone, m.a.w. de zone waar de rookgassen kunnen gestoord worden door wind en omliggende hindernissen, moet worden vermeden. De trek in de schoorsteen moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de windrichting en -kracht.

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz.  Zie figuur hieronder.


De norm NBN B61-001 legt de regels vast voor de zones waarin een schoorsteen mag uitmonden voor stookketels van meer dan 70 kW. Voor kachels en haarden geldt dezelfde regel als leidraad.  

Er worden drie zones bepaald (zie figuur) :

 

Zone 1:

Uitmonden van de schoorsteen is zonder meer toegestaan (liefst zonder statische afvoerkap).

Zone 2:

Uitmonden van de schoorsteen is af te raden. Indien niet anders mogelijk, wordt best een statische afvoerkap geplaatst.

Zone 3

Uitmonden van de schoorsteen is absoluut verboden.

 

Opgelet : houd ook rekening met een eventuele verboden zone van een aangrenzend gebouw dat hoger is dan uw woning !

De schoorsteen mag voorzien worden van een dekplaat, maar zonder dat de sectie vernauwt.
Het zelfde geldt voor een statische afvoerkap, die kan worden geplaatst als de rookgasafvoer kan worden gehinderd door de wind. 

Voorbeelden van afvoerkappen

Algemeen geldt dat de schoorsteen best uitmondt zo hoog mogelijk uit het dak, minstens een halve meter boven het dak uitsteekt, en ver genoeg verwijderd blijft van hindernissen (hoge bomen, nabijgelegen hogere gebouwen enz.  Zie figuur hieronder.


Isolatie

Rookgassen bevatten steeds een hoeveelheid waterdamp.
Om condensatieproblemen te vermijden, mogen de verbrandingsproducten niet te sterk afkoelen in de schoorsteen. Vooral als het rookkanaal door onverwarmde ruimten loopt of buitenwanden heeft, kan bijkomende isolatie noodzakelijk zijn. Metalen schoorstenen of schoorsteengedeelten buiten de woning, moeten steeds worden uitgevoerd in dubbelwandige ge´soleerde buizen. Het buitendakse gedeelte van de schoorsteen moet altijd ge´soleerd worden.

Materialen

De gebruikte materialen moeten onbrandbaar zijn en bestand zijn tegen hoge temperaturen : rookgassen kunnen temperaturen bereiken tot 400░C en meer !!!
Let ook op dat geen brandbare materialen door, tegen of in de buurt van het rookgaskanaal komen. Verwijder ze of zorg voor een afdoende isolatie.  

Uw schoorsteen gaat best een lange tijd mee : kies dus voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Ze moeten voldoende weerstand bieden tegen een langdurige inwerking van de verbrandingsproducten.

Indien U opteert voor een metalen rookafvoerkanaal, geniet roestvast staal de voorkeur boven gegalvaniseerd staal en aluminium. Aluminium is enkel toegelaten voor gasgestookte toestellen.
Zorg dat het afvoerkanaal lucht- en waterdicht is. Verbrandingsproducten mogen nooit in de omliggende lokalen kunnen ontsnappen, condens mag nooit uit de kanalen kunnen sijpelen.

 

Onderhoud

Regelmatig nazicht en reiniging van de schoorsteen is geen overbodige luxe, vooral indien U stookt met vaste of vloeibare brandstoffen (hout, kolen, stookolie).
Laat dit minstens eenmaal per jaar uitvoeren door een specialist. Indien U regelmatig stookt, gebeurt dit best tweemaal per jaar.  

Houd hiermee rekening bij de constructie van de schoorsteen : een goed opgevatte en vlot bereikbare schoorsteen is sneller en dus goedkoper gereinigd !

De ideale schoorsteen

Rekening gehouden met de elementen hierboven kan men zich de ideale schoorsteen voorstellen. Hij is:

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


 

logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2021 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 3/10/2020

Terug naar hoofdpagina