logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Betonkernactivering is voorbijgestreefd door PCM

betonkernactivering 1betonkernactivering 2betonkernactivering 3

Bij het activeren van de betonkern wordt de thermische massa van de betonplaat gebruikt om het gebouw te verwarmen en te koelen door er warm of koud water in buizen doorheen te laten lopen. Voor dit principe van warmteaccumulatie in de vloerplaat bestaan er overigens verschillende synoniemen, zoals actieve vloerplaat, 'concrete core activation', 'active slab', 'slab cooling', 'thermal active building system' (TABS).

Welke gebouwen?
De verwarmings- en koelvermogens zijn relatief beperkt, wanneer er gebruikgemaakt wordt van betonkernactivering. Daarom kan deze techniek uitsluitend overwogen worden voor bijzonder energie-efficiënte gebouwen (isolatie van het lage-energie- of passiefbouwtype, inrichtingen die de interne - en de zonnelasten beperken , …).
Bovendien is het systeem net zoals bij vloerverwarming weinig reactief. Om die reden wordt deze techniek gebruikt voor bestemmingen met een continue bezetting doorheen het jaar, zoals kantoren, ziekenhuizen , …

Hoe inregelen?
Bij een betonkernactivering moet er vooral op toegezien worden dat de oppervlaktetemperatuur van het beton zich op jaarbasis tussen 20 en 25 °C situeert. Aan de hand van de in het beton geplaatste sensoren kan de toevoer- en retourtemperatuur van het water alvast bepaald worden en gezien de geringe reactiviteit van het systeem zal de ingestelde temperatuur van het water dat door de betonnen vloerplaat circuleert, geregeld moeten worden op basis van de voor de komende 2 à 3 dagen verwachte buitentemperatuur . Verder zullen er temperatuursensoren toegevoegd worden aan het oppervlak van de betonnen vloerplaten om de ingestelde watertemperatuur te controleren en te reguleren.
Diezelfde regeling zal de productierendementen kunnen optimaliseren door gebruik te maken van het defaseringsfenomeen dat veroorzaakt wordt door de inertie van de vloerplaat. Zodoende zal men in het geval van een koude-productie door een lucht/water-warmtepomp deze 's nachts kunnen laten werken, wanneer er door de weersomstandigheden betere COP-waarden (' Coëfficiënt Of Performance ', vermogenscoëfficiënt) gehaald kunnen worden.
Voor het overige gaat de activering van de betonkern ook gepaard met een zelfregulerend fenomeen. Dit fenomeen heeft daarbij tot gevolg dat het emissievermogen afneemt, naarmate het temperatuurverschil tussen bodem- en omgevingstemperatuur verkleint. Voor meer toelichting omtrent dit fenomeen verwijzen we u graag naar de verklaring die ter zake gegeven wordt bij de voorziening over vloerverwarming.
En tot slot zal dankzij de regeling elk risico op condensatie vermeden kunnen worden bij koude-emissie.

Impact van een oppervlakteverwarming op de energieprestatie van gebouwen?
De betonkernactivering wordt binnen een EPB-kader gelijkgesteld met een oppervlakteverwarming. Dit type van emissie verbetert het resultaat met betrekking tot het verbruik aan primaire energie naar rato van 1 à 3 kWhep/m².jaar.

Dimensionering van de betonkernactivering?
Over het algemeen worden er geprefabriceerde leidingen gebruikt, die in de fabriek op metalen structuren bevestigd worden. Voor kleine oppervakken worden de leidingen ter plaatse vastgemaakt aan de metalen structuur.
Het vermogen van het systeem hangt af van de ruimte tussen de buizen, de dikte van het beton, de vloer- en plafondbekleding en het temperatuurregime. Wat dit laatste betreft, zal de voorkeur uitgaan naar een laag-temperatuurregime in verwarmingsmodus en naar een hoog-temperatuurregime in koelmodus.
betonkernactivering 4

Betere oplossing: PCM

pcm3pcm4

Toepassingen: 22-26°C
overdag opladen; smelten van de zouten met teveel aan PV elektriciteit die een elektrische lucht/water warmtepomp voedt
s'nachts ontladen; stollen van de zouten want het huis koelt af. De stollingswarmte wordt afgegeven aan de vloer.

overgang dag nacht

 

Faseverandering PCM faseovergangstollen smeltenpcm 2pcm3
Een faseovergang, fasetransitie of fasetransformatie is in de thermodynamica de overgang van de ene fase van een stof naar de andere fase. Het stollen van water tot ijs (doorgaans bevriezen genoemd) en het verdampen van water tot waterdamp zijn voorbeelden van faseovergangen. De smeltwarmte is de hoeveelheid warmte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid stof (meestal een mol) van een kristallijne vaste stof in een vloeistof te doen overgaan. In het algemeen wordt hiermee bedoeld de molaire smeltenthalpie. Deze grootheid wordt meestal uitgedrukt in joule per mol (J/mol).

Smelten en stollen bij vloerverwarming met warmtepomp lucht/water

vloerverwarming 1noppen met PCM

s'Nachts is de buitenlucht koud. Dus de lucht/water warmtepomp werkt dan niet goed. Daarom overdag opslaan in PCM en s'nachts de opgeslagen warmte in de vloer afgeven aan de woning.

De Belgische eengezinswoning gaat steeds minder energie verbruiken. Dit komt voornamelijk door de zeer goede isolatiegraad van de muren en het toegepaste (HR++ of beter) glas. Het meeste vermogen is nodig voor het maken van warm tapwater, hierdoor hebben met name HR gasketels eigenlijk het einde van hun innovatie bereikt. Immers zou het niet mooi zijn als u zonder gasaansluiting en zoveel mogelijk met eigen zonne-energie ook uw woning kunt verwarmen ? Met de combinatie van PCM in een vloerverwarming systeem kunt u de woning met een zeer klein vermogen "all electric" verwarmen. Het vermogen van een kleine elektrische warmtepomp is in de regel de helft kleiner dan normaal ! Het grootste voordeel is dat u deze elektrische warmtepomp kunt laten functioneren op (uw eigen) groene stroom. Hier bespaard u energie, geld, CO2 uitstoot en vecht u mee tegen de opwarming van de  aarde.
De voordelen van PCM in vloerverwarming:

De eerste toepassing van klimaatvloeren met PCM-cassette.
Het vloersysteem bevat fase-overgangsmaterialen (PCM’s). Dit zijn niet-brandbare, anorganische thermische zouten die onder invloed van de temperatuur van vast naar vloeibaar of van vloeibaar naar vast overgaan. Hierdoor kunnen ze op basis van vraag warmte en koude opslaan en aan de ruimte afgeven. De PCM’s zijn in dunne cassettes verwerkt die in de vloer worden aangebracht. De opbouwhoogte blijft beperkt tot maximaal 36 millimeter.

Vloeropbouw
De vloer bestaat uit twee lagen. De eerste laag bevat de waterleidingen (op 100mm van elkaar).Daar bovenop komt PCM plaat. De PCM-vloer wordt opgeladen met de warmte, afkomstig van een lucht/water warmtepompboiler van 3,5 kW

Energieneutraal
De vloer is naast conventionele methoden zoals isoleren, pv-panelen en warmtepomptechniek een alternatieve troef om woningen in de renovatie richting energieneutraal te trekken. We besparen nu 50% aan CO2-uitstoot ten opzichte van de andere gerenoveerde woningen met een HR-ketel en vloerverwarming. In met name nieuwbouw vormt de vloer uiteindelijk een opslagmedium voor pv-elektriciteit. “Dat levert een CO2-besparing van meer dan 90 procent” Met behulp van het draadloze domoticasysteem Delta Dore worden de woningen op afstand gemonitord. Men verwacht echter niet veel schommelingen in het energieverbruik. “Het systeem is afgesteld op 21 °C. De bewoners kunnen hooguit de thermostaat wat hoger zetten om het behaaglijker te maken. Daarbij heeft het ventilatiesysteem nauwelijks invloed op de temperatuur.” Bij deze woningen is een ventilatiesysteem geïnstalleerd met natuurlijke ventilatie via roosters in de ramen en mechanische afvoer van de lucht in de keuken en badkamer.

Zuinig
De anorganische zouten zorgen voor ultiem thermisch comfort in de leefzones van woningen. De ruimtetemperatuur kan het bioritme van de mens volgen.” De constante ruimtetemperatuur reduceert het benodigd vermogen voor verwarmen aanzienlijk. Verder zorgt de lagere watertoevoertemperatuur, lager pompdebieten, 20% lagere schakelfrequentie, voor energiebesparing. De stilstandsverliezen van de opwekker worden ook teruggebracht. Dit levert hogere rendementen op van de warmtebronnen, in dit geval de COP van de lucht/water warmtepomp. Met een PCM vloer voeg je veel bouwmassa toe en dat werkt als een soort betonkernactivering.(1 kg PCM = 30 kg beton) Minder piekbelasting in de installatie, minder draaiuren van de warmtepomp. Bij deze zes woningen volstaat 2 kW aan verwarmingsvermogen. De cassette heeft zoveel warmte-inhoud, dat als je het systeem zou uitzetten, je nog drie dagen de ruimte kunt verwarmen.”

Brochure PCM Buffers

Brochure PCM buffers 2018

Presentatie PCM

Samenvatting PCM toepassingen

 

huis van de toekomst

Besluit

Kostprijs energie

Prijs elektriciteit                                                                                                                           = 100
Prijs aardgas is 1/5                                                                                                                     =   20
Prijs eigen elektriciteit met PV panelen (33% belasting)                                                       =   33
Prijs elektrische lucht/water warmtepomp met COP 3                                                            =  33,3
Prijs elektrische lucht/water warmtepomp met COP 3 gevoed door eigen PV panelen     = 11

Afschaffing van de achteruitdraaiende teller voor PV panelen
De nieuwe digitale kWh meters worden eerst geïnstalleerd bij de eigenaars van zonnepanelen. Waarom? Omdat deze tellers niet willen achteruitdraaien zoals de actuele versie. Dit wil zeggen. De zon schijnt, U verbruikt geen elektriciteit want u bent gaan werken. U geeft uw elektriciteit gratis af. U bent dus verplicht om te bufferen. Ofwel in een Tesla batterij ofwel met een elektrische warmtepomp die uw vloer met PCM panelen opwarmt door daar deze overtollige elektriciteit in te pompen.

 

"We don't have much money to do this, so we are going to have to think "                              Lord Ernest Rutherford


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 24/11/2018

Terug naar hoofdpagina