logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen euro (€) besparende en energie (kWh) besparende HVAC installaties.

 


De VLAREM II wetgeving

Help: mijn tank lekt: rode dop!

Wat indien er lekken werden vastgesteld?

Ervaringen leren dat lekken bij particuliere stookolietanks zelden voorkomen. Defecten aan stookolietanks doen zich doorgaans voor ter hoogte van het "mangat", de plaats waar de leidingen de tank binnenkomen, vlakbij het deksel van de stookolietank. Herstelling is dan ook gemakkelijk en niet duur. De grootste corrosiemogelijkheid doet zich voor boven het vloeistofniveau, maar dan lekt er meestal geen olie uit, doch sijpelt er grondwater in de stookolietank.

Een lekkende stookolietank: Wie betaalt de sanering?

Wat als uw stookolietank lekt… ? De vervuiling en de financiële gevolgen zijn dan vaak niet te overzien. Wie betaalt de kosten voor de sanering? Bent u hier meestal voor verzekerd?
Op een dag komt u tot de vaststelling dat er een bodemvervuiling is. Deze vervuiling kan drie oorzaken hebben

Uw prachtig aangelegde tuin is ernstig bezoedeld. Zand erover? Neen, die tijd is voorgoed voorbij. U moet de verontreinigde grond dus saneren. Men spreekt al snel van een slordige € 1.000 per kubieke meter grond voor het afgraven, wegvoeren en vernietigen van aangetaste grond. Er zijn de onderzoekskosten, de kosten voor het opstellen van een saneringsproject, de effectieve sanering, … Moet u opdraaien voor die hoge kosten of kan uw woningverzekering een uitkomst bieden?
Uw woningverzekering?
U zou hiervoor inderdaad uw woningverzekering kunnen aanspreken, maar lang niet alle verzekeringsmaatschappijen dekken de hoge kosten om de bodem te saneren!

Soms verzekerd. Een paar verzekeringsmaatschappijen dekken wel saneringskosten en vragen daarvoor een vaste meerpremie van enkele tientallen euro’s. Bij nader inzien bedraagt de verzekerde som echter vaak het luttele bedrag van € 2.500. Dit vormt niet écht een oplossing, want het is niet veel meer dan een druppel (stookolie?) op een gloeiende plaat waarmee u enkel de onderzoekskosten kunt dekken…
Daar komt nog bij dat u het best nakijkt of de inhoud van uw stookolietank de 6.000 liter niet overschrijdt. Indien uw tank een grotere inhoud heeft, zijn de kosten immers plots NIET meer gedekt door de verzekeringsmaatschappij.
Eigenlijk is € 2.500 vaak helemaal niet voldoende om al de smurrie te laten verwijderen en te vernietigen! Uw bodem laten saneren is immers een kostelijke aangelegenheid!

Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan wel verder en bieden een pakket aan met een vergoeding tot € 13.716 voor de saneringskosten. Daarmee komt u al een heel eind verder, al is dit bedrag echt niet overdreven.

Wat kost het? Het kostenplaatje wordt berekend als een percentage op uw basisverzekering. Naargelang van de formule betaalt u 10% tot 20% meerpremie op uw gewone verzekeringspremie. In deze formule legt men geen beperkingen op voor wat betreft de inhoud van de tank, maar die moet wel voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn.

En de tuin? Eens de smurrie is opgekuist, koopt u nieuwe plantjes om uw tuin opnieuw te laten geuren en kleuren. De kosten van de heraanleg van uw tuin worden helaas niet terugbetaald door de woningverzekering. Tip. Terzijde vermelden we dat de kosten voor de heraanleg van uw tuin en de kosten voor nieuw tuinmeubilair bij sommige verzekeringsmaatschappijen wel verzekerd kunnen worden bij bv. stormschade.
Praktisch…
Bent u nu dus wel verzekerd voor schade aan uw stookolietank? Het is best mogelijk van niet. Contacteer daarom uw verzekeringsmakelaar. Vaak weet hij/zij niet of u al dan niet een stookolietank bezit. Bij het onderschrijven van een woningpolis wordt deze vraag immers gewoonweg niet gesteld! Neem dus zelf het initiatief en laat u informeren en adviseren.

Bedrijfsleiders. Heeft u een zaak, dan is het verhaal wel enigszins anders. Bedrijfsleiders kijken het best hun brandverzekering en hun aansprakelijkheidsverzekering na. Voor bedrijven kunnen er vrij hoge bedragen verzekerd worden.
Voor schade door een lek in een stookolietank is men meestal niet standaard verzekerd. Als het toch verzekerd is in uw woningpolis, zijn de bedragen meestal beperkt. Het kan dus wel slim zijn om u hier bijkomend voor te verzekeren. Reken op 10% tot 20% meerpremie op uw gewone verzekeringspremie.

Particuliere stookolietanks met een waterinhoud van <5000 kg

(art. 6.5.5.4 van VLAREM II)

Artikel 6.5.5.4.

 

Indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt neemt de exploitant onverwijld alle maatregelen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddelijk kan tegengehouden worden terwijl de installatie verder gebruikt wordt, wordt ze buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de controlerende ambtenaar onmiddelijk verwittigd. behalve in geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. 

Bij vaststelling van een bodemverontreiniging, dient de procedure volgens het bodemsaneringsdecreet gevolgd te worden (oriėnterend onderzoek, beschrijvend onderzoek, bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken).  

Particuliere stookolietanks met een waterinhoud vanaf 5000 kg (tot 20.000 kg)

(art. 5.17.2.12. - art 5.17.3.20. van VLAREM II)

Artikel 5.17.2.12.

 Artikel 5.17.3.20.

 

Indien  lekken worden vastgesteld treft de exploitant alle nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en verder bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. 

Na vakkundige herstelling mag de ondergrondse stookolietank slechts terug in gebruik worden genomen mits deze een geslaagde dichtheidsbeproeving heeft ondergaan. De bovengrondse stookolietank mag slechts opnieuw in gebruik genomen worden indien een attest werd afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen door een erkend technicus. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de rioleringen, de oppervlaktewateren, de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddelijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling Milieu-inspectie, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

Ook dient hier de procedure volgens het bodemsaneringsdecreet gevolgd te worden (oriėnterend onderzoek, beschrijvend onderzoek, bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken) bij vaststelling van bodemverontreiniging.

Er kunnen zich echter ook 'kleine ongelukjes' voordoen, zijnde: defecte toevoerleidingen, het morsen van stookolie bij het vullen van de stookolietank, .... Doch kunnen dergelijke 'kleine ongelukjes', indien ze niet dadelijk verholpen worden, enerzijds ernstige bodemverontreiniging veroorzaken én anderzijds een invloed hebben op uw spaarpot: denk maar aan de kosten van een ernstige bodemverontreiniging gevolgd door een sanering. Dus, indien deze 'kleine ongelukjes' zich voordoen, neemt de exploitant dezelfde maatregelen als wanneer zich lekken voordoen (zie hierboven)

Mazouttankservice

Controle of keuring stookolietankReiniging stookolietank  ; Verwijdering stookolietank ; Plaatsingsattest mazouttank ; Renovatie stookolietank, Buitenbedrijfstelling stookolietank  ; Instrumentatie stookolietanks  ; Kathodische bescherming  ; Verhuur tijdelijke stookolietank ; Nieuwe tank in (kruip)kelder

Zie ook:

Artikel : controle van ondergrondse stookolietanks

Vlarem II

 

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2022 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op3/7/2021

Terug naar hoofdpagina