logo

Home Technische Info HVAC Zwembaden Gevel en dakreiniging Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd installatiebedrijf en modificeert en bouwt energiebesparende zwembadenmooie madam zwembad

VLAREM II reglementering voor zwembaden

VLarem II                                                                                                                                       
De sectorale voorwaarden voor overdekte circulatiebaden staan beschreven in subafdeling 5.32.9.2 van VLAREM II bis. Deze subafdeling bevat 2 artikels die verder onderverdeeld zijn in paragrafen:

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=9718
§ 8. Waterbehandelingssysteem


Elk circulatiebad is voorzien van een automatisch, efficiënt functionerend chloor- en pH-sturingsmechanisme.

Het waterbehandelingsprocédé omvat tenminste een voorfiltratie, een filtratie, een oxidatie/ desinfectie, een pH-aanpassing en een systeem voor aanvoer van vers water.
Elke filter heeft een minimum filterbedhoogte van 1 meter en is voorzien van een kijkglas en van drukmeters voor en na de filtratie. De maximum filtersnelheid bedraagt 30 m/h. De filters die in inrichtingen die voor 1 juli 2014 vergund of geacteerd zijn [...] een filterbedhoogte hadden kleiner dan 1 meter, mogen in gebruik blijven zolang zij voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het zwemwater vermeld in artikel 5.32.9.2.2, § 4. Bij vervanging van de filter, wordt een filter met een filterbedhoogte van minimum 1 meter voorzien.
Als chemicaliën worden enkel die producten gebruikt die toegelaten zijn voor de behandeling van drinkwater overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 15 maart 1989 betreffende technische reglementering inzake drinkwater.

De metingen van het gehalte aan desinfecterend agens en van de pH gebeuren op een efficiënte chloorspecifieke manier. De meetapparatuur en de methodiek is goedgekeurd en erkend door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid.

De werking van de pompen die voor de injectie van het desinfecterend agens en de pH-correctie zorgen wordt automatisch onderbroken zodra het debiet van het desbetreffende circulatiesysteem tot minder dan 40 % van het normale daalt. In geval de injectie van het desinfectans en van de pH-correctie op dezelfde leiding geschieden, bevinden de injectiepunten zich op tenminste 2 m afstand van elkaar. De injectie van de pH-corrector gebeurt bij voorkeur vóór de filtratie. De chemicaliën worden niet rechtstreeks in het zwembad ingespoten.

De aftapkranen zijn goed toegankelijk en staan tenminste op volgende plaatsen:


a)

vóór de filtratie en de injectie van reagentia;

b)

achter de filtratie en de injectie van reagentia;

c)

zo dicht mogelijk bij de aanvoer van het water naar elk bad.

De circulatiepompen kunnen tenminste een cyclusduur van 4 uur aan. Het water wordt minimum binnen de 4 uur volledig behandeld (turnover = 4 uur); voor een bad met een capaciteit van 100 m3 of lager is de turnover maximaal twee uur, behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, en behoudens de turnover de vier uur niet overschrijdt. De controle van deze turnover gebeurt met een efficiënte debietmeter die achter de filtreerinstallatie wordt geplaatst in de deelstroom van elk bad en een doseerstop beveelt bij een daling van het debiet tot minder dan 40 % van het normale.

Indien de ontsmetting op een andere wijze gebeurt, is de goedkeuring van de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid vereist.

§ 9.
De richtwaarde voor het gehalte aan trichlooraminen in de lucht bedraagt 300 μg/m3 en de grenswaarde bedraagt 500 μg/m3.
Het gehalte aan trichlooraminen wordt door en op kosten van de exploitant gecontroleerd op gemotiveerd verzoek van de toezichthouder van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.
Het tijdstip, de apparatuur en de meetmethode zijn goedgekeurd door de toezichthouder van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

§ 4. Kwaliteitsvereisten van het water


Het water van de overdekte circulatiebaden moet voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:


parameter

eenheid

grenswaarde

a) chemische parameters:

pH:

pH-eenheid

 

- ondergrens

 

7,0

- bovengrens

 

7,6

vrij beschikbaar chloor (HClO + ClO-):

- ondergrens

mg/l

0,5

- bovengrens

mg/l

1,5

gebonden chloor

mg/l

< 0,6 (1)

Bicarbonaat

mg/l

> 60

Ureum

mg/l

< 2,0

Chloriden

mg/l

< 800
.

Deze norm geldt niet bij gebruik van zout houdend water (> 2.000 mg Cl/l) of bij gebruik van zoutelektrolyse

oxydeerbaarheid
(KMnO4-verbruik in verwarmde oplossing en in zuur milieu)

mg O2/l

< 5

b) bacteriologische parameters:

totaal aantal kiemen bij 37°C

n/ml

<100

coagulase positieve stafylokokken

n/100ml

0

pseudomonas aeruginosa

n/100ml

0

c) fysische parameters:

temperatuur

°C

< 32;
behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid

helderheid

 

doorzichtig tot op de bodem van het bad

zichtbare verontreiniging

 

afwezig

geur

 

afwezig

schuim

 

afwezig

kleur

 

kleurloos

volume circulerend water per bader (gemiddelde waarde over de openingsuren van één dag)

m3

> 

(1) In afwijking van deze emissiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt tijdelijk tot en met 31 december 2015 voor zwembaden waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend vóór 1 januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd vóór 1 januari 2013, als ze uiterlijk op 1 januari 2014 in gebruik is genomen, een emissiegrenswaarde voor gebonden chloor van < 1,0 mg/l.

De helderheid, de temperatuur, de pH, het vrij beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden door en op kosten van de exploitant tenminste driemaal per dag gecontroleerd, met name:


a)

vóór de opening van het zwembad voor de bezoekers;

b)

tweemaal tijdens het gebruik van het zwembad, evenredig gespreid over de openingsuren;
de apparatuur en de meetmethode zijn goedgekeurd door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid.

Het zwembadwater wordt op kosten van de exploitant ten minste elke maand bemonsterd en geanalyseerd. Alle sub 1° vermelde parameters worden hierbij onderzocht.
De monsterneming gebeurt door bevoegd laboratoriumpersoneel en behoudens een toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid ten minste twee uur na de opening van het zwembad en op een plaats waar de kwaliteit het minst gunstig wordt geacht.
De analyse van de genomen monsters gebeurt door een erkend laboratorium, in de discipline water, deeldomein drinkwater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid.

De exploitant houdt een register bij omvattende de volgende gegevens:


a)

de resultaten van de sub 2° bedoelde dagelijkse zwembadwateranalyses;

b)

de resultaten van de sub 3° bedoelde maandelijkse analyses;

c)

de data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen;

d)

de dagelijkse bezetting van het zwembad;

e)

elke bijzonderheid, incident of ongeval;

f)

de maandelijkse notering van het waterverbruik;

g)

elke vaststelling met betrekking tot het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen.
Dit register, wordt ten minste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthouder.

Elke overschrijding van de normen die voor de parameters pH, vrij beschikbaar chloor en doorzichtigheid door 1° zijn bepaald en waarvan de oorzaak niet binnen het half uur gecorrigeerd is vereist de onmiddellijke sluiting van het zwembad.

in de milieuvergunning kunnen op advies van de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid andere kwaliteitseisen worden opgelegd. Deze kwaliteitsvereisten staan in relatie tot het overeenkomstig artikel 5.32.9.2.1. § 8, 7° toegelaten alternatieve waterbehandelingssysteem.


§ 5.
Het zwembad wordt gevuld of bijgevuld met vers water. Als het vul- en suppletiewater geen leidingwater is, wordt het water ten minste halfjaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Ter controle van de effectief toegevoegde hoeveelheid water wordt voorzien in een debietmeter op het suppletiewater.
 Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015.

Tenzij anders in de milieuvergunning vermeld, is chloor het enig toegelaten ontsmettings- en oxidatiemiddel. Het gebruik van chloorstabilisatoren is niet toegelaten.

De filters worden tenminste tweemaal per week gespoeld buiten de openingsuren van het zwembad en wel zo dat het filtermateriaal in fluidisatie komt.

Per bader en per dag wordt, behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, minimaal 30 liter vers water toegevoegd, op een plaats in het circuit die een passage van dit suppletiewater doorheen de filters verplicht vooraleer het in het zwembad terechtkomt.
§ 6. Onderhoud


De bodem van het zwembad wordt tenminste om de twee dagen vóór de openingsuren gereinigd en gestofzuigd. De wanden van het bad zelf worden tenminste éénmaal per week buiten de openingstijden, gereinigd en gestofzuigd.

De bufferbak wordt minstens eenmaal per jaar gereinigd.

De toezichthouder kan een volledige lediging van het bad eisen, wanneer de reinheid van het bad te wensen overlaat of wanneer de kwaliteit van het water niet in overeenstemming is met de voorschriften van artikel § 4 van dit artikel.

 

Zwembad

Warmtepomp voor zwembaden ; Modulerende zwembadwarmtepomp voor COP tot 16 ; Verticale zwembadwarmtepomp voor minder koude wind ; On/off zwembadwarmtepomp voor zwembaden ; Warmtepompomkasting ; Thermodynamische zonnecollector (warmtepomp) voor zwembaden ; Zonnecollector ; Micro warmte kracht koppeling ; PP zonnecollector ; Klassieke warmtewisselaar

Vloerisolatie ; Zwembadpomp ; Stille zwembadpomp ; Zwembad moderniseren ; Spiegelmuur ; Natuursteenmuur ; Aquariumvensterzwembad ; Zwembadkuisrobot bewaakt door krokodil ; Zwembad hekafsluiting ; Zwembadontvochtiging ; Terras zwembad

Afdekking ; Automatische zwembadafdekking ; Manuele zwembadafdekking ; Winterzeil ; Klassieke zomerafdekking ; Matrassen ; Vloeibare afdekker ; Serre ; Afdekmatrassen voor Jacuzzi

Waterglijbaan ; Fontein ;

Klein peuterzwembadje met verwarming en behandeling om te beginnen

Zwemspa inox ; Zwemspa ; Afdekmatrassen voor Jacuzzi ; Jacuzzi nanofiltratie

 

Chloorbehandeling is VLAREM II goedgekeurd: pH en redoxregeling ; Automatische zuur en chloordosering ; UV bestraling ; Manuele waterbehandeling voor starters ; Vlokking ; Ozonisatie

Chloorvrij zwemmen voor particulieren: Zoutelectrolyse ; UV bestraling ; Hydrolyse ; Ozonisatie ; Ionisatie ; Broomdosering ; Actieve zuurstof ; Vlokking ; PHMB Biguanide ; Biologische waterzuivering

 

Niveauconstanthouding ; Opvullen met regenwater ; Opvullen met ijzerhoudend grondwater ; Opvullen met hard water ;

Inox zwembad ; Zwemspa inox ; Corrosie van inox zwembad ; Electrolytisch polijsten van inox 316L of 316 Ti

Houten zwembad ; Houten stadszwembad

Polypropyleen zwembad ; PP zwembad met PP als bekisting

Lekdichting zwembad

Glasparels in uw zwembadfilter ; OC-1 settlement filter systeem ; PE filterballen ; Zwembadfilter ; Vlokking ; DE filter ; Cycloonafscheider ; Jacuzzi nanofiltratie

Zwembadconsultancy ;

Poolhouse

Gas plancha ; Mini pizza oven ; Grill op houtvuur ; Rookoven ; Buitenkeuken ; Sardienengrill ; Houtplancha ; Poolhouse WC ; Inox WC ; Inox mini kichenette ; Infraroodverwarming Terras ; Inox urinoir ;

champagne


diverse logos

 

"Een afgedekt zwembad in de tuin met automatische pH regeling: altijd een beetje veel vakantie zonder files of boetes"    


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2018 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 31/05/2018

Terug naar hoofdpagina